Eşti aici

BULETIN LEGISLATIV 71 martie - aprilie 2015

BULETIN LEGISLATIV 71
martie - aprilie 2015

CJI oferă asistenţă juridică jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice şi reprezentarea în instanţă sunt oferite în cadrul proiectului de asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Tatiana Puiu, tel: (+373 22) 260 937, mobil: (+373) 79720003, e-mail: puiutatiana@gmail.com
  

 NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE
 
1. Proiecte legislative

Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova” (detalii)

Proiectul Codului audiovizualului al Republicii Moldova
Prezentul proiect legislativ are drept scop asigurarea conformităţii lesislaţiei Republicii Moldova în domeniul audiovizualului cu legislaţie Uniunii Europene. Proiectul reflect exigenţele Directivei 2010/13/CE a Parlamentului Europei şi a Consiliului European din 10.03.2010 privind serviciile mass-media audiovizuale, Convenţiei europene privind televiziunea trabsfrontalieră (CETT) la care RM este parte, Recomandarea nr. (2000) 23 a Consiliului Europei. Astfel, se vor complete restanţele privind asigurarea trecerii la televiziunea digital terestră, se va asigura transparenţa proprietarului final al produsului mediatic şi se va urgent procedura de reorganizare a IPNA “Compania Teleradio-Radio Moldova”.  

Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului
Prezentul proiect de hotărîre a fost elaborat cu scopul suplinirii funcţiilor vacante de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Numirea unor membri CCA va permite restabilirea capacităţii maxime de funcţionare a consiliului respectiv.

Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul audiovizualului – art.2, 4, 6, ș.a.; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3)
Prin prezentul proiect de lege se vine la o serie de amendări conceptuale la Codul Audiovizualului. Se introduc precizări referitoare la noţiunile de retransmisie, radiodifuzor şi produs autohton. De asemenea se propune introducerea reglementărilor detaliate ce ţin de protecţia drepturilor omului în coraport cu drepturile şi obligaţiunile moderatorilor programelor audiovizualizate, etc. La legea cu privire la libertatea de exprimare se propune de a prevedea o normă generală prin care să fie indicată expres necesitatea identificării autorilor informaţiilor răspîndite. Adoptarea prezentului proiect va permite responsabilizarea clasei politice, mass-media şi a întregii societăţi.

Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.2, 4, 6, ș.a.)
Propunereile de modificare şi completare a Codului Audiovizualului sunt generate de necesitatea unor măsuri legale care să asigure protecţia demnităţii umane şi a drepturilor fundamentale consfinţite de Constituţia Republicii Moldova, protecţia securităţii informaţionale şi a informaţiei care penetrează spaţiul audiovizual autohton. Prezentele propuneri sunt elaborate în concordanţă cu prevederile Convenţiei Europene privind Televiziunea Transfrontalieră şi alte recomandări europene.

Proiectul legii pentru completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.11, 38)
Această propunere de completare a Codului Audiovizualului vine cu scopul de a asigura protecţia spaţiului informaţional autohton, precum şi consolidarea atribuţiilor de monitorizare continuă de către CCA a emisiunulor informativ-analitice retransmise din străinătate pentru respectarea prevederilor legale.

Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art.15; Legea cu privire la publicitate – art.23; ș.a.)
Prezentul proiect vine să modifice trei acte normative, printre carel şi Legea cu privire la publicítate. Prin modificările şi completările date se doreşte interzicerea participării copiilor sau folosirea de imagini cu chipuri de persoane minore pentru a promova produse alimentare nerecomandate copiilor de vîrstă proşcolară şi elevilor.

Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la publicitate – art.19; Codul contravențional – art.90'2)
Proiectul cu propusele modificări şi completări care se doresc a fi aduse Legii cu privire la publicitate şi Codului Contravenţional, au ca scop asigurarea funcţionalităţii Legii cu privire la protecţia sănătăţii publice împotriva expunerii la fumul de tutun din mediul ambiant şi consecinţele consumului de tutun, precum şi la garantarea protecţiei sociale a generaţiei tinere de unele informaţii cu caracter negativ şi influent în preluarea şi deprinderea unor vicii dăunătoare sănătăţii.

Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unui membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului
Prezentul proiect de lege a fost elaborat avînd drept scop suplinirea funcţiei publice vacante de membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului. În rezultatul examinării candidaturilor a fost identificată persoana care se propune pentru funcţia de membru al CCA.

Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale privind interpretările audiovizuale
Prin acest proiect de lege se propune ratificarea Tratatului OMPI privind interpretările audiovizuale. Acest act reglementează protecţia juridică a interpretărilor şi execuţiilor audiovizuale fixate ale interpreţilor, inclusiv actori, cîntăreţi, muzicieni, dansatori şi alte categorii de artişti, care interpretează public aceste fixări. De asemenea sunt stipulate drepturile morale şi patrimoniale ale acestora, etc. Se consideră oportun ratificarea acordului în cauză, ţinînd cont de faptul că RM este parte la Acordul OMPI cu privire la interpretări şi fonograme şi deoarece ratifiocarea Tratatului în cauză va spori nivelul de protecţie a interpreţilor şi executanţilor.

2. Noutăţi legislative

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIZIA  nr. 4/19 din 04.03.2015
Cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (detalii)

DECIZIA nr. 4/20 din 04.03.2015
Cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio, anunţat prin Decizia CCA nr. 190 din 12 decembrie 2014 (detalii)

DECIZIA nr. 4/21 din 04.03.2015
Cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 4/22 din 04.03.2015
Cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie (detalii) 
 
DECIZIA nr. 4/23 din 04.03.2015

Cu privire la examinarea solicitării ÎS „Radiocomunicaţii” (detalii)

DECIZIA nr. 4/24 din 04.03.2015
Cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie  (detalii)

DECIZIA nr. 4/25 din 04.03.2015
Cu privire la examinarea unor proiecte de legi (detalii)

DECIZIA nr. 5/26 din 17.03.2015
Cu privire la aprobarea ofertelor serviciilor de programe şi reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 5/27 din 17.03.2015
Cu privire la examinarea proiectului hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră” (detalii)

DECIZIA nr. 5/28 din 17.03.2015
Cu privire la cesiunea licenţelor de emisie (detalii)

DECIZIA nr. 5/29 din 17.03.2015
Cu privire la examinarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (detalii)

DECIZIA nr. 5/30 din 17.03.2015
Cu privire la anunţarea Concursului pentru suplinirea funcţiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (detalii)

DECIZIA nr. 5/31 din 17.03.2015
Cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 6/32 din 20.03.2015
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune ”N 4”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Super TV”, ”Euro TV”, „Bravo”, „Ren Moldova”, ”TVC 21”, „RTR Moldova”, ”Accent TV”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „TV 7”, ”ALT TV”, „CTC Mega”, ”Jurnal TV” şi „Acasă în Moldova” la capitolul respectării procentajului de producţie autohtonă, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 185 din 28.12.2012 (detalii)

DECIZIA nr. 6/33 din 20.03.2015
Cu privire la cererea de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată întreprinderii  Î.C.S. „General Media Group” S.R.L. pentru postul TV „Canal 3” (detalii)

DECIZIA nr. 6/34 din 20.03.2015
Cu privire la examinarea proiectului de „Regulament cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie digitale şi a autorizaţiilor de retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexurilor (detalii)

DECIZIA nr. 6/35 din 20.03.2015
Cu privire la desemnarea unui membru CCA pentru participare la Reuniunea Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 7/36 din 27.03.2015
Cu privire la examinarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (detalii)

DECIZIA nr. 7/37 din 27.03.2015
Cu privire la desemnarea unui membru CCA pentru participare la Reuniunea Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (detalii)

DECIZIA nr. 8/38 din 03.04.2015
Cu privire la examinarea Hotărîrii Parlamentului nr. 27 din 05 martie 2015 (detalii)

DECIZIA nr. 8/39 din 03.04.2015
Cu privire la eliberarea licenţei de emisie pentru postul de televiziune „ITV” (detalii)

DECIZIA nr. 8/40 din 03.04.2015
Cu privire la aprobarea concepţiilor generale ale serviciilor de programe (detalii)

DECIZIA nr. 8/41 din 03.04.2015
Cu privire la modificarea parametrilor tehnici ai staţiei de radiodifuziune pe frecvenţa 93,3 MHz – Chişinău a postului de radio „Radio Zum” (detalii)

DECIZIA nr. 8/42 din 03.04.2015
Cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (detalii)

DECIZIA nr. 8/43 din 03.04.2015
Cu privire la activitatea studioului „5 TV” din or. Comrat, cu emisia prin sistemul MMDS (detalii)

DECIZIA nr. 8/44 din 03.04.2015
Cu privire la examinarea demersului PSRM (detalii)

DECIZIA nr. 8/45 din 03.04.2015
Cu privire la examinarea cererilor prealabile ale ÎCS „PRO DIGITAL” SRL şi ÎM „Naţional Media” SRL (detalii)

DECIZIA nr. 8/46 din 03.04.2015
Cu privire la schimbarea administratorului ÎS Revista „Obiectiv AV” (detalii)

DECIZIA nr. 8/47 din 03.04.2015
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (detalii)

DECIZIA nr. 9/48 din 09.04.2015
Cu privire la adoptarea Concepţiei de reflectare a campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 de către radiodifuzorii din Republica Moldova (detalii)

DECIZIA nr.13/67 din 30.04.2015
Cu privire la examinarea declaraţiilor privind reflectarea campaniei elecorale a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 de cître instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (detalii)

3. Declaraţii CJI

05/03/2015 Organizaţiile neguvernamentale de media îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu tentativele autorităţilor de a ţine sub control politic radiodifuzorul public naţional Compania Teleradio-Moldova (TRM) şi organul de reglementare în audiovizual - Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA). (detalii aici)

05/03/2015 Organizaţiile neguvernamentale de media cer Ministerului Afacerilor Interne şi Procuraturii Generale a Republicii Moldova să investigheze incidentul cu implicarea unei jurnaliste care s-a produs miercuri, 4 martie 2015, în incinta Judecătoriei Orhei, unde urma să fie examinat un dosar penal în care figurează ca martor deputatul în Parlament Constantin Ţuţu. Cătălina Roșca, reporteră la postul de televiziune Jurnal TV, a declarat că o persoană din anturajul deputatului PDM Constantin Ţuţu ar fi agresat-o fizic, lovind-o cu pumnul în burtă. Declarațiile au fost confirmate și de avocatul Roman Zadoinov, care la acel moment se afla în preajmă. Pe de altă parte, Constantin Țuțu infirmă acuzațiile. (detalii aici)

17/03/2015 Organizaţiile neguvernamentale din domeniul mass-media şi experţii media își exprimă profunda îngrijorare cu referire la continuarea practicilor condamnabile, antidemocratice și ilegale de partajare politică a funcţiilor în structurile de reglementare şi supraveghere în domeniul audiovizualului şi solicită insistent realizarea unor reforme reale pentru dezvoltarea mass-mediei, şi nu mimarea acestora. (detalii aici)

24/03/2015 Organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea în legătură cu degradarea situației privind libertatea de exprimare și a drepturilor omului în regiunea transnistreană, unde recent a fost arestat jurnalistul și activistul civic Serghei Ilicenko. (detalii aici)

02/04/2015 ONG-urile de media dezaprobă secretomania și graba de care au dat dovadă legiuitorii la elaborarea și la înregistrarea ca inițiativă legislativă a unor noi modificări la Codul audiovizualului și la legea cu privire la libertatea de exprimare. (detalii aici)
 

Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

martie-aprilie 2015
Adresa noastră
e-mail: mlu@ijc.md