Eşti aici

Buletin Legislativ Nr.102

BULETIN LEGISLATIV nr. 102
Mai - Iunie 2020

CJI oferă asistenţă juridică gratuită jurnaliştilor şi organizaţiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie și alte aspecte ale legislaţiei mass-media. Consultațiile juridice sunt oferite cu suportul generos din partea poporului american și britanic prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Uk aid. Conținutul consultațiilor ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar viziunea UK aid, USAID sau a Guvernului Statelor Unite. Pentru a beneficia de serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactaţi pe Cristina Durnea - tel: (+373) 60394691, e-mail: legalconsultancy.ijc@gmail.com.
 

NOUTĂȚI LEGISLATIVE
ÎN DOMENIUL
LIBERTĂŢII DE EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE

Proiecte Legislative
 
Proiectul de lege pentru modificarea Legii concurenței nr.183/2012 (art.37) și a Codului serviciilor media audiovizuale nr.174/2018 (art.83'1)

Scopul prezentului proiect de lege constă în legiferarea unor mijloace de supraveghere a activității Consiliului Audiovizualului prin instituirea unui mecanism de audit de performanță ad-hoc. În opinia autorilor proiectului, operarea modificărilor propuse va contribui la eficientizarea și îmbunătățirea activității de supraveghere exercitată de către Parlament asupra Consiliului Audiovizualului și Consiliului Concurenței.

Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale nr.174/2018 (art.1, 17)

Proiectul de lege presupune excluderea sintagmei „securitate informațională” din conținutul prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale. În opinia autorilor proiectului, aceste propuneri de modificare a legii vor contribui la excluderea practicilor discriminatorii, care se manifestă prin impunerea, în scop de asigurare a securității naționale, a anumitor interdicții de funcționare a posturilor de televiziune.
 

Cele mai importante decizii ale Consiliului Audiovizualului

DECIZIA nr.11/55 din 14 mai 2020
cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Prime”
Consiliul Audiovizualului a admis sesizarea parvenită din partea lui Pavel Grigorciuc și a dispus obligarea  postului de televiziune „Prime” să ofere acestuia dreptul la replică, în decurs de maximum 15 zile din data adoptării deciziei.
 
cu privire la examinarea și avizarea proiectului de hotărâre cu privire la crearea
Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale
Decizia emisă de către Consiliul Audiovizualului se referă la aprobarea și prezentarea către Ministerul Economiei a unui aviz ce vizează proiectul de hotărâre cu privire la crearea Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale.
 
DECIZIA nr. 11/61 din 14 mai 2020
cu privire la mediatizarea unor campanii sociale
Prin această decizie, Consiliul Audiovizualului a admis demersurile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și al Asociației Surzilor din Republica Moldova, recomandând furnizorilor de servicii media audiovizuale să difuzeze, cu titlu gratuit, campania națională de promovare a învățământului dual „Înveți, Muncești, Câștigi” și trei spoturi sociale despre COVID-19 dedicate informării persoanelor cu dizabilități.
 
DECIZIA nr. 12/63 din 29 mai 2020
cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”
Consiliul Audiovizualului a dispus aplicarea sancțiunii sub formă de avertizare publică a postului TV pentru difuzarea unui reportaj cu caracter discriminatoriu. Totodată, instituția media a fost obligată să difuzeze textul sancțiunii sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri.
DECIZIA nr. 12/64 din 29 mai 2020
cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TV8”,
urmare a sesizării PP „Exclusiv Media”, completată cu sesizarea dnei Elena Pahomova
Prin prezenta decizie, CA a admis sesizarea parvenită din partea furnizorului de servicii media PP „Exclusiv Media” SRL, completată cu sesizarea dnei Elena Pahomova, dispunând aplicarea AO „Media Alternativă”, fondatoarea postului de televiziune „TV8”, a unei sancțiuni sub formă de amendă în mărime de 10 000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale.

Mai mutle decizii ale CA pot fi accesate aici.

 
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

Hotărârea CtEDO în cauza MÁNDLI și alții c. UNGARIEI (Cererea nr. 63164/16)

Trei jurnaliști, cetățeni ai Ungariei, s-au adresat CtEDO în vederea constatării încălcării dreptului la libertatea de exprimare, comunicând că acestora le-a fost suspendată acreditarea de a desfășura activitatea jurnalistică în cadrul ședințelor plenare ale Parlamentului. În motivarea cererii, reclamanții au invocat că suspendarea dată a fost determinată de încercările acestora de a intervieva, în afara încăperilor destinate pentru interacțiunea parlamentarilor cu presa, câțiva membri ai legislativului, inclusiv președintele Parlamentului și prim-ministrul, privind o serie de operațiuni financiare ilegale legate de Banca Națională. În urma examinării cauzei, Înalta Curte a recunoscut dreptul parlamentelor de a reglementa conduita în spațiile ce le aparțin. Totodată, aceasta a constatat că ingerința adusă dreptului reclamanților la libertatea de exprimare nu a fost proporțională cu obiectivele legitime urmărite prin suspendarea acreditării, întrucât nu a fost însoțită de garanții procedurale adecvate pentru contestarea deciziei Parlamentului de suspendare a acreditării. Prin urmare, a fost recunoscută existența unei încălcări a dreptului la libertatea de exprimare consacrat la art. 10 din Convenție.

Hotărârea CtEDO în cauza TOLMACIOV c. RUSIEI (Cererea nr. 42182/11)

Reclamantul A. Tolmaciov este un jurnalist care a publicat câteva articole privind doi judecători din orașul Rostov, împotriva acestuia fiind inițiate ulterior două acțiuni cu privire la defăimare. În opinia reclamantului, prin efectul hotărârilor emise în litigiile respective, dreptul acestuia la libertatea de exprimare a fost încălcat. În urma examinării cauzei, Înalta Curte a reiterat că în exercitarea activității profesionale, marja de supunere la critici a judecătorilor acceptă limite mai largi decât în cazul cetățenilor obișnuiți. De asemenea, Curtea a statuat că instanțele naționale au stabilit caracterul defăimător al informațiilor publicate în articole, fără a oferi argumente în susținerea acestor constatări. Mai mult, a fost relevată problematica obligării jurnalistului de a repara prejudiciul moral cauzat prin defăimare, Curtea subliniind în acest sens eșecul instanțelor naționale de a asigura proporționalitatea valorii compensațiilor, pe de o parte, și prejudiciul moral suferit de către persoanele vizate în articol, pe de altă parte. Prin urmare, a fost recunoscută existența unei încălcări a dreptului la libertatea de exprimare a reclamantului.
 

 

Declarațiile Centrului pentru Jurnalism Independent
 
18.05.2020 / ONG-urile de media condamnă abuzurile comise de Inspectoratul de Poliție Ceadîr-Lunga prin tragerea la răspundere contravențională a jurnalistei Natalia Cebotari . Detalii aici.

21.05.2020 / ONG-urile de media condamnă limitarea accesului jurnaliștilor la evenimentele de interes public. Detalii aici.
 

 
Rubrica săptămânală "Juristul Presei"

►  Constituie obligarea salariaților să-și ia concediu pe perioada stării de urgență un abuz? Detalii aici.

►  Pot să înaintez o acțiune cu privire la defăimare în cazul în care autorul informației este necunoscut? Detalii aici.

►  În ce condiții putem publica datele cu caracter personal ale unei persoane decedate? Detalii aici.

►  Poate protagonistul unei emisiuni TV să solicite ștergerea materialului deja difuzat? Detalii aici.

►  Poate fi o instituție media obligată să repare prejudiciul cauzat prin răspândirea unor informații preluate din alte surse? Detalii aici.

►  Care sunt regulile de publicare a dezmințirilor? Detalii aici.

►  Pot înainta o cerere de chemare în judecată împotriva unui deputat care a lansat declarații defăimătoare în afara orelor de muncă? Detalii aici.

►  Putem fi acționați în judecată pentru crearea și răspândirea unei caricaturi? Detalii aici.

►  (VIDEO) În ce cazuri presa nu poartă responsabilitate pentru difuzarea informației preluate. Detalii aici.

Rubrica “Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă și de a le oferi soluții juridice la problemele cu care se confruntă. Materialele publicate reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

Materialele publicate anterior le puteți găsi aici.

 

 

Pentru a vedea numerele anterioare ale buletinelor legislative accesați aici. 

Pentru a vedea varianta în limba rusă a buletinului, accesaţi aici

Facebook

Twitter

Website

 

Realizarea buletinului legislativ este posibilă datorită suportului generos din partea poporului american și britanic prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Uk aid. Conținutul acestui material ține de responsabilitatea Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite și Uk aid.